Dâng hiến tháng 9/2020

Stt Ngày Người dâng  Nhóm   Số tiền Số dư
269 2020-09-07 Mục sư A Héo chuyển giúp Ht & C/nhân  50,000,000 6,574,864,000
  Hội thánh Đăk Dên dâng lần 5 Hội thánh 50000000  
270 2020-09-07 HT Cẩm Nam cho BDA mượn để XD Hội thánh  50,000,000 6,624,864,000
271 2020-09-07 HT Phước Thành, PhướcSơn, Qnam cho BDA mượn để XD Hội thánh  9,000,000 6,633,864,000
272 2020-09-17 HT Thủ Đức HCM cho BDA mượn và 03 HT Trà Thuỷ, Củ Chi, Nghĩa Thắng dâng XD Hội thánh  36,161,000 6,670,025,000
  Hội thánh Thủ Đức, HCM cho mượn Hội thánh 20000000  
  Hội thánh Trà Thuỷ, Quảng Ngãi dâng Hội thánh 4000000   
  Hội thánh Củ Chi dâng Hội thánh 2161000  
  Hội thánh Nghĩa Thắng Hội thánh 10000000  
273 2020-09-30 Thầy Nguyễn Tấn Bích, Cty Green Impact, đóng góp Thành viên BDA tv BDA  30,000,000 6,700,025,000
274 2020-09-30 Thầy Võ Hoàng Phi, Cty FBT, đóng góp thành viên BDA. tv BDA  30,000,000 6,730,025,000
275 2020-09-30 HT Light House Church dâng XD Hội thánh  403,875,500 7,133,900,500

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM