Danh sách dâng hiến và cho mượn tháng 2/2020

 

Stt Ngày   Người dâng     Số tiền Số Dư
192 2020-02-03  Gia đình Mục sư  A Xa dâng XD Gia đình  5,450,000 4,145,342,000
193 2020-02-06  Hội thánh Lý Thường Kiệt đợt 11 Hội thánh  21,500,000 4,166,842,000
  80 Vợ chồng Phi + Vịnh Gia đình 500000  4,166,842,000
  81 Anh chị Hùng Trâm Gia đình 1000000  4,166,842,000
  82 Anh Nguyễn Tường Phong Gia đình 20000000  4,166,842,000
194 2020-02-07  Hội thánh Tin lành Ân Điển,
Mục sư Võ Văn Hơn và Mục sư Joseph Võ
Hội thánh  23,210,000 4,190,052,000
195 2020-02-10  Năm Gia đình và Mục sư Azert,
Hội thánh Đak Nak dâng XD
Hội thánh  9,500,000 4,199,552,000
196 2020-02-10  Hội thánh Đăk Den dâng Xd Trụ sở TW GH Hội thánh  20,000,000 4,219,552,000
197 13/2/2020  Ông bà Mục sư Kim Trân Châu Gia đình  5,000,000 4,224,552,000
198 14/2/2020  Mục sư Ksor Đek, Gia Lai Gia đình 1000000 4,840,000 4,229,392,000
 14/2/2020  Mục sư Rô Lum, Gia Lai Gia đình 1000000  4,229,392,000
 14/2/2020  Siu Thui, Gia lai Gia đình 1000000  4,229,392,000
 14/2/2020  Ro Glil, Gia lai Gia đình 1000000  4,229,392,000
 14/2/2020  Điểm nhóm Madrung Hội thánh 840000  4,229,392,000
199 14/2/2020  Gia đình Mục sư A Xa dâng XD Ts TW GH Gia đình  2,000,000 4,231,392,000
200 17/2/2020  Ông Bà Mục sư Byeoung Kyn Ahn dâng XD
cơ sở của VCM
Gia đình  232,200,000 4,463,592,000
201 20/2/2020  Ông bà Mục sư Kim Trân Châu Gia đình  5,000,000 4,468,592,000
202 27/2/2020  Hội Summer Institute Linguistics (SIL) Tổ chức $700.00 16,282,000 4,484,874,000
203 28/2/2020  Thầy cô Trần Đắc Diệp dâng XD Ts TW Gia đình  10,000,000 4,494,874,000

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM