Danh sách dâng hiến và cho mượn tháng 3/2020

Stt Ngày   Người dâng Nhóm   Số tiền Số dư
204 2020-03-02  Thầy cô Phan Hồng Vũ,
ÔB Nguyễn Văn Cán
 và Vợ Chồng Giao Kiều 
Gia đình  4,500,000 4,499,374,000
205 2020-03-02  Hội thánh Lý Thường Kiệt dâng XD TSTW đợt 12   5,200,000 4,504,574,000
  85 Hội thánh dâng vào Chúa nhật  3/1/2020 Hội thánh 4000000  4,504,574,000
  84 chị Minh Tâm Gia đình 200000  4,504,574,000
  83 Thầy cô Y Phon Gia đình 1000000  4,504,574,000
206 14h50,13/3/20  Giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam
 dâng hiến Xây dựng TS TW VCM
Giáo hội  50,000,000 4,554,574,000
207 16h45,14/3/20  Ông bà Kim Trân Châu dâng XD TSTW GH lần 13 Gia đình  5,000,000 4,559,574,000
208 12h21, 16/3/20 86 chị Minh Tâm, HT LYThuongKiet, dâng XD GH Cá nhân  800,000 4,560,374,000
209 2020-03-25  Truyền đạo Kpa Loan nộp Xây Dựng đầy tớ Chúa  5,000,000 4,565,374,000
210 2020-03-27  Mục sư A Héo chuyển giúp Ht & C/nhân  49,500,000 4,614,874,000
   A Hải, Đăk Wak I Gia đình 1500000  4,614,874,000
   Mục sư A Tùng  đầy tớ Chúa 5000000   4,614,874,000
   A Nhiếc, Peng Siel II Gia đình 2000000  4,614,874,000
   A Bé, Đăk Wak I Gia đình 2000000  4,614,874,000
   A Phiên, Đăk Wak II Gia đình 1000000  4,614,874,000
   A Quyên, Peng Siel II Gia đình 500000  4,614,874,000
   A Ti, Đăk Wak I Gia đình 3000000  4,614,874,000
   A Nút, Đăk Wak I Gia đình 2000000  4,614,874,000
   Mục sư A Xa đầy tớ Chúa 8000000  4,614,874,000
   Hội thánh Đăk Chung Hội thánh 24500000  4,614,874,000
211 2020-03-30  Hội thánh Củ Chi dâng XD Hội thánh  2,100,000 4,616,974,000
212 2020-03-30  Hội thánh Long Hải, BR-VT dâng XD TSTW Hội thánh   4,866,000 4,621,840,000

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM