Danh sách dâng hiến và cho mượn tháng 4/2020

Stt Ngày Người dâng  Nhóm   Số tiền Số dư
213 2020-04-22 Ht Buôn Bon Hrai, Ms Ksor Dek, Rô Lum, Tđ H'Táp và Tđ Nay Kdao Ht & C/nhân  6,110,000 4,627,950,000
  Hội thánh Buôn Hrai, Phú Bổn Hội thánh 1910000  4,627,950,000
  Truyền đạo A Kuai & H'táp đầy tớ Chúa 1000000   4,627,950,000
  Mục sư Ksor Đek, Gia Lai đầy tớ Chúa 1000000  4,627,950,000
  Mục sư Rô Lum, Gia Lai đầy tớ Chúa 1000000  4,627,950,000
  Truyền đạo Nay K'dao đầy tớ Chúa 1200000  4,627,950,000
214 2020-04-22 Ms Siu Than, Tđ Siu Nghé, Rmah Ai, Ksor Chuân, Kpa Viên, Ksor Kem, Nay Pli … Ht & C/nhân  9,000,000 4,636,950,000
  Mục sư Siu Than đầy tớ Chúa 2000000   4,636,950,000
  Truyền đạo Siu Nghé đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000
  Truyền đạo Rmah Ái đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000
  Truyền đạo Ksor Chuân đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000
  Truyền đạo Kpa Viên đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000
  Truyền đạo Ksor Kem đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000
  Truyền đạo Nay Pli đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000
  Truyền đạo Rcom Djoang, Ia Pa, Gia lai. dâng XD đầy tớ Chúa 1000000  4,636,950,000

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam)

   
© VCM